Na-alin Kahit Monama

Solida to kod Didikar to Bibliya

Bible Dedication


Obo Manobo NT Bible Dedication Slideshow Images

 

                                                  Dos Tohod alin  od Bovaa to Itulon woy od Pokopalin to Ko-ontayan 

 

                     Duwon pa mo-uraan na-alin don no Kahit Monama amoyd kahamit atag to kod ponudtuu to Moppiyon Dinoggan.