Mgo od Dosalan

Id posaddoo ni Disas dos kandin no Dontulon:”…nod ponudtuu to Moppiyon Dinoggan diyon to mgo woro-wora…id ponudtuu dos kolegguangan to mgo notoobusu kod bawi  to mgo butud, kod go-un tat no  ayu-ayu woy kod ponudtuu taddot lahun to kodginawa to Longaggon. Noko saddoo si  Disas nid bovallan to Monama kos minuvu konna ra lawa, konna ra gimukud  ko konna  nosokkad idda.

Dos kod alin to Bibliya woy literacy nokod iling mandad. Dos Kahit Monama diyon to  keton kinohiyan od boggoy to posivantug  woy kod addat dyon to id ponlomottan woy id ayu-ayu. Id boggoy to kolegguangan pomon to mgo morat no ispiritu. Dos Literacy  id pokes to mata taddot mgo butud, nokod duma iddos Kahit Monama woy kogahan tod basa woyd sulat.

 

1. Dosalan ta kos tribu Obo Manobo no moupa  moko kilaa ran ki Disas no Tohodtobbus

2. Dosalan ta mandad dos pomon no  mgo simba-an  od ponayun od ponudtuu to Moppiyo  Dinoggan diyon to waa  pa noko  kilaa ki Disas

3. Dosalan ta no id potommu to Monaman dos mgo ko-ilangan labbi ron diyot kod printa to Kahit Monama diyon to Lammin Tandu atag taddo to waa pa Bibliya dyot kandan no ubpan woy mgo simba-an.

4. Dosalan ta iddos ongngad no timpu no id boggoy to Monama atag to kod alin to Kahit Monama dyon to Tapoyn Tandu.

5. Dosalan ta no id potommu to Monama kos  soopi atag to Literacy project amoy mouraa pa kos od pokovasa to Kahit Monama woy od tuvu dyon to kopomakoy.

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.