Solida moko-atag ki Disas

 Omoggow ka-ay amoy od kokita ru kos mgo solida.