Dos Livuta

                                       Dos konamin od oputton, urganisasyun nod pokolohinat to ko-ugolingon no pa-a ukit to gumahan woy                                                                                                                                                           dumon pinomuwa.